سیاسي
رباني: د اوسني حکومت مشروعيت د پوښتنې وړ دی 
سیاسي

رباني: د اوسني حکومت مشروعيت د پوښتنې وړ دی 

استخباراتي جګره او  دسولې خوبونه (وروستۍ برخه)
سیاسي

استخباراتي جګره او دسولې خوبونه (وروستۍ برخه)

د پکتیا نوي والي محمد حليم فدايي ته پرانیستی لیک!
سیاسي

د پکتیا نوي والي محمد حليم فدايي ته پرانیستی لیک!

امریکا له اشغالګر څخه تر معامله ګر او سوداګر پورې
سیاسي

امریکا له اشغالګر څخه تر معامله ګر او سوداګر پورې

 د قلم نوکه او د ټوپک شپیلۍ
سیاسي

د قلم نوکه او د ټوپک شپیلۍ

آیا سوله راتلونکې ده..!؟
سیاسي

آیا سوله راتلونکې ده..!؟

 سیدانورسنګین   د افغانستان ګټې باید لومړیتوب وي
سیاسي

 سیدانورسنګین د افغانستان ګټې باید لومړیتوب وي