سیاسي
عبدالله بیا «دوه سری» حکومت غواړي!
سیاسي

عبدالله بیا «دوه سری» حکومت غواړي!

ګډ حکومت
سیاسي

ګډ حکومت

د خپلواکۍ د جګړو ورته پایلې 
سیاسي

د خپلواکۍ د جګړو ورته پایلې 

مدارای سیاسیون میتواند وضعیت موجود را تغییر دهد
سیاسي
د حکومت د مذاکری پر پلاوی یو یاداښت
سیاسي

د حکومت د مذاکری پر پلاوی یو یاداښت

په تونل کې رڼا ښکاري
سیاسي

په تونل کې رڼا ښکاري

 لوبه بدلیږي
سیاسي

 لوبه بدلیږي

د غني قاطعیت  او د قطر سناریو 
سیاسي

د غني قاطعیت  او د قطر سناریو 

له اشرف غني څخه جدی هیله! 
سیاسي

له اشرف غني څخه جدی هیله!