سیاسي
   جګړه ماران زاړه شول خو ساړه نه شول
سیاسي

جګړه ماران زاړه شول خو ساړه نه شول

اداري فساد د ښې حکومتوالۍ پر وړاندې اساسي خنډ
سیاسي

اداري فساد د ښې حکومتوالۍ پر وړاندې اساسي خنډ

غسل تعمید په اسلام اباد کې
سیاسي

غسل تعمید په اسلام اباد کې

د افغانستان چاپیریال د ټولو افغانانو له پاره یو ستر نعمت دی  
سیاسي
   یواځې ملي دریځ د هیواد د نجات  لار ده
سیاسي

   یواځې ملي دریځ د هیواد د نجات  لار ده

د سقاو له خټې
سیاسي

د سقاو له خټې

افغان سوله د کړنګ پر غاړه!
سیاسي

افغان سوله د کړنګ پر غاړه!