سیاسي
جنگ برای انسان ها چه می‌دهد؟
سیاسي

جنگ برای انسان ها چه می‌دهد؟

ولې د شهید اوونۍ له جنتري ووځي
سیاسي

ولې د شهید اوونۍ له جنتري ووځي

خان عبدالغفار خان؛ په سولېدلو کليشو کې د پېړۍ تجربه!
سیاسي
نړۍ لړزونکی شعار
سیاسي

نړۍ لړزونکی شعار

د جنوبي ویتنام وروستۍ ولسمشر
سیاسي

د جنوبي ویتنام وروستۍ ولسمشر

مجازي خاطرې
سیاسي

مجازي خاطرې

ښځه؛ د دريمې کرښې اړتيا!
سیاسي

ښځه؛ د دريمې کرښې اړتيا!

ولسمشره! ته په ځواب راکولو مجبور يې
سیاسي

ولسمشره! ته په ځواب راکولو مجبور يې

د افغانستان اساسي قانون که د عيسويانو انجيل!؟
سیاسي

د افغانستان اساسي قانون که د عيسويانو انجيل!؟