سیاسي
چگونه باید در راه صلح کار و پیکار نمود؟
سیاسي

چگونه باید در راه صلح کار و پیکار نمود؟

هند کې د مسلمانانو د بدحالۍ مسئولين پخپله مسلمانان دي
سیاسي

هند کې د مسلمانانو د بدحالۍ مسئولين پخپله مسلمانان دي

ډيورنډ او زما اند
سیاسي

ډيورنډ او زما اند

سره خوالۍ!
سیاسي

سره خوالۍ!

تکتیک باید د ستراتیژۍ مرستندوی وي
سیاسي

تکتیک باید د ستراتیژۍ مرستندوی وي

شل کلنه بې ګټې جګړه
سیاسي

شل کلنه بې ګټې جګړه