سیاسي
لیود آستن: افغانستان سره د اړيکو نوی پړاو پيلوو
سیاسي

لیود آستن: افغانستان سره د اړيکو نوی پړاو پيلوو

تاریخی‌گری، جواب تاریخی‌گری!
سیاسي

تاریخی‌گری، جواب تاریخی‌گری!

از خاطرات فرهنگی
سیاسي

از خاطرات فرهنگی

د بیا اشغال هڅه او د هغه شنډول
سیاسي

د بیا اشغال هڅه او د هغه شنډول

نظامونه مه ړنګوئ!
سیاسي

نظامونه مه ړنګوئ!

د عارف وزیر په ویر کې
سیاسي

د عارف وزیر په ویر کې

احیای اُبُهت  (نیاز به اصلاحات سیاسی)
سیاسي

احیای اُبُهت (نیاز به اصلاحات سیاسی)

 سوله تر هر څه لومړی یووالي ته ضرورت لري
سیاسي

سوله تر هر څه لومړی یووالي ته ضرورت لري