ستا په مزار ګېډۍ ګلونه


شمعې رڼا ته دې له ورايه پتنګان را ټول دي
د مودو تږي دې رڼا ته عاشقان را ټول دي
په تاريكۍد انتظار كې وو د تا رڼا ته
اوس دې قدم په قدم ځكه عالمان را ټول دي
د ستا په مينه يې وعده ده تا به مړاوى نه كړي
د ستا د لارې لاروي محافظان را ټول دي
په لاس د فكر دې تصوير د تصور جوړوم
د لر او بر دا عارفان ستا په ارمان را ټول دي
د هاى او واخ په بدرګه لاس په دعا يو درته
په اوښكو لوند يې ګريوانونه افغانان را ټول دي
ګېډۍ، ګېډۍ ګلونه وړي ستا د مزار په لورې
د نريزوال په قلم ځكه بوراګان را ټول دي
خان محمد نريزوال
10/7/1419خوست