چېرته لاړې


د مينې له محفل نه زما ياره چېرته لاړې
د ځوانو امېدونو ستر سالاره چېرته لاړې
چمن درباندې شنډ شولو په كومه خوا يې تللى
رنځوره هره خواده له ګلزاره چېرته لاړې
د لوى آسمان پر مخ باندې تيارې د هجران راغلې
د ستورو له جرګو نه له مداره چېرته لاړې
نارې د يا قربان دي د اټن مو مشر نشته
نيمګړى مو اټن دى يكه زاره چېرته لاړې
ليلا په ژړا سر ده چې پېزوان مې اوبو يووړو
ليلا نه د محفل په كومه لاره چېرته لاړې
پښتو دې انځور كړې د اغيارو په ائينو وه
په سترګو موتيارې لكه هنداره چېرته لاړې
روهي ستاپه تصوير پسې دېرې د مړو ګورم
غمى وې را لويدلى ته له هاره چېرته لاړې
غمخور په ژړا سر دې چې غمخور ورته پېدا كړي
پښتو ته د پښتو ستره غمخواره چېرته لاړې
فيض لله غمخور 16/7/1419
پنجشنبه 9،5 بجه