رباعى

(( روهي )) چو نگه بست ز دهر پر غم
خلقى ز مژه رىخت سرشك ماتم
خواهم همه دم طاير روح پاكش
از درگه حق شاد به گلزار ارم
محمد امين متين اند خويى