دهميشه زرغون نښتر د دوديزې مشاعرې په وياړ

له تورو اوننګوسره خبرې په پښتو
له قلم اوکتابوسره خبرې په پښتو
زه يې مجنون ماترجاراوصدقه کړی
چې کومه دليلا سره خبرې په پښتو
 

ګران اوغښتلی ورورداکترمحمدهاشم !
دهميشه زرغون نښتر د دوديزې مشاعرې په وياړ
دزړه له تله مبارکې او وياړني وړاندي کوم
هلی ځلی مودپښتوژبي لپاره (اوبه هوا)ګڼم
ستاسې اوستاسوپه شان خدمتګاران دژوندی
اوبريالی وي .
په ډيردرنښت
ياسين (امانت)
جرمني