دیانت او عقلانیت
په بښنې تر اوسه مالوت نه دي پورته شوي