سیاسي
په افغانستان کې د ایډیالوجیو ناکامي
سیاسي

په افغانستان کې د ایډیالوجیو ناکامي

استخباراتي جګړه اود سولې خوبونه -   لمړۍ برخه
سیاسي

استخباراتي جګړه اود سولې خوبونه -   لمړۍ برخه

سوله یې ځندۍ کړه! 
سیاسي

سوله یې ځندۍ کړه! 

وایي چې مړ هم زه او پړ هم زه!
سیاسي

وایي چې مړ هم زه او پړ هم زه!

 سوله که د اور لمبه؟
سیاسي

سوله که د اور لمبه؟

عطا او قانوني ټوټه شوی جمعيت سره ګنډي 
سیاسي

عطا او قانوني ټوټه شوی جمعيت سره ګنډي 

کاذب سیاست او د حکومت له لورې د مفسدینو پالنه! 
سیاسي

کاذب سیاست او د حکومت له لورې د مفسدینو پالنه! 

د افغانستان ضعف ټکې
سیاسي

د افغانستان ضعف ټکې