سیاسي
د ايران د ولسمشر ليک د امريکې د ولس په نوم
سیاسي

د ايران د ولسمشر ليک د امريکې د ولس په نوم

يک نظر کوتاه پيرامون مصاحبۀ محترم سلطان علي کشتمند
سیاسي

يک نظر کوتاه پيرامون مصاحبۀ محترم سلطان علي کشتمند

د پښتون رسالې په نوم سر خلاص ليک
سیاسي

د پښتون رسالې په نوم سر خلاص ليک

هغه خره څه شول؟
سیاسي

هغه خره څه شول؟

د الويښ آرمان
سیاسي

د الويښ آرمان

په مسكو كې د محصلينو فستيوال د افغانستان پر ملي اتڼ پيل شوه
سیاسي

په مسكو كې د محصلينو فستيوال د افغانستان پر ملي اتڼ پيل شوه

په مسكوكې د افغانستان لرغوني اثارو زيات مينه وال پيداكړل
سیاسي

په مسكوكې د افغانستان لرغوني اثارو زيات مينه وال پيداكړل

زموږ هېواد د نړۍ ستر موزيم
سیاسي

زموږ هېواد د نړۍ ستر موزيم

داڅوك دى ؟
سیاسي

داڅوك دى ؟