سیاسي
د ډيورينډ توره ، او نه منونكې كرښه
سیاسي

د ډيورينډ توره ، او نه منونكې كرښه

وارث برزين مهرساكيستان تاريخ ما
سیاسي

وارث برزين مهرساكيستان تاريخ ما

د انيس ورځپاڼې يوه بله ملي ضد هڅه
سیاسي

د انيس ورځپاڼې يوه بله ملي ضد هڅه

سپيڅلى كلتوري بغاوت ديموكراسي ده
سیاسي

سپيڅلى كلتوري بغاوت ديموكراسي ده

دافغانستان په چارو كې د پاكستان او ايران لاس وهنې
سیاسي

دافغانستان په چارو كې د پاكستان او ايران لاس وهنې

د ايران د ولسمشر ليک د امريکې د ولس په نوم
سیاسي

د ايران د ولسمشر ليک د امريکې د ولس په نوم

يک نظر کوتاه پيرامون مصاحبۀ محترم سلطان علي کشتمند
سیاسي

يک نظر کوتاه پيرامون مصاحبۀ محترم سلطان علي کشتمند

د پښتون رسالې په نوم سر خلاص ليک
سیاسي

د پښتون رسالې په نوم سر خلاص ليک

هغه خره څه شول؟
سیاسي

هغه خره څه شول؟

د الويښ آرمان
سیاسي

د الويښ آرمان