سیاسي
امریکا له اشغالګر څخه تر معامله ګر او سوداګر پورې
سیاسي

امریکا له اشغالګر څخه تر معامله ګر او سوداګر پورې

 د قلم نوکه او د ټوپک شپیلۍ
سیاسي

د قلم نوکه او د ټوپک شپیلۍ

آیا سوله راتلونکې ده..!؟
سیاسي

آیا سوله راتلونکې ده..!؟

 سیدانورسنګین   د افغانستان ګټې باید لومړیتوب وي
سیاسي

 سیدانورسنګین د افغانستان ګټې باید لومړیتوب وي

جمعیت ګوند، له اخواني ارمانونو تر قومی دریځونو!
سیاسي

جمعیت ګوند، له اخواني ارمانونو تر قومی دریځونو!

 ولسمشر غني (نالوستی) جنرال مرشال کړ 
سیاسي

 ولسمشر غني (نالوستی) جنرال مرشال کړ 

له ولسمشر معجزه
سیاسي

له ولسمشر معجزه