سیاسي
له اشرف غني څخه جدی هیله! 
سیاسي

له اشرف غني څخه جدی هیله! 

سقاوي لیدتوګه
سیاسي

سقاوي لیدتوګه

عبداالله د ننواتو په درشل کې
سیاسي

عبداالله د ننواتو په درشل کې

سوله جنګي خدعه نه، بلکې ديني فريضه وګڼئ
سیاسي

سوله جنګي خدعه نه، بلکې ديني فريضه وګڼئ

د ولس دمرګ او ژوند خبره
سیاسي

د ولس دمرګ او ژوند خبره

سپينه کودتا
سیاسي

سپينه کودتا

 اساسي قانون تر ډېر حده په چا پلي کيږي؟
سیاسي

اساسي قانون تر ډېر حده په چا پلي کيږي؟

    افغان ملت نور جګړه نه غواړي
سیاسي

افغان ملت نور جګړه نه غواړي