د پاڼې محتوا

سیاسي


افغان ملي بیرغ

د نړۍ هر هېواد ملي بیرغ لري، ملي بیرغ په نړیواله کچه د یو هېواد د هویت سمبول دی، هر هېواد نظر خپلو دیني او ملي ار ...