له روهي ۶۰ ثانيې مهم خبرونه: ايراني ځواکونو سره د تېرې ورځې جګړې په اړه د ا.ا غبرګون