دین او موډرنېټه
په بښنې تر اوسه مالوت نه دي پورته شوي