د شين چای د ګټو په اړه تازه تر سره شوې څېړنه 

د انګور ۴ حیرانوونکي خواص

آیا پوهېدی مرچ د ویټامین سي څخه بډای دی؟

ورزش کوی؟ نو کچالو حتما وخورئ

تاسو دا خواص لری؟ نو تاسو نابغه یی

د شین چای د زیانونو په اړه پوهېږی؟

زموږ ټولنه او سیاسي ګوندونه !!

زموږ ټولنه او سیاسي ګوندونه !!

شین چای هره ورځ څښل دا ګټې لري

د لړم  زهر مو که وژني خو ژغوري مو هم