ګوګل خپل کارکوونکي په کور کېنول 

ټېلېګرام پر يوې نوي غوراوي (Option) کار کوي