حکمتيار اسلام اباد ته ځي؛ خو ولې؟ 

پاکستانۍ رسنۍ: حکمتيار نن اسلام اباد ته راځي

حکمتيار: موخيزې وژنې حکومت کوي