په کندهار کې کې د ګلانو شوقیان ډیر شوي

کندهار کې د ګلونو او نيالګيو کېنول