زه ګلاب د سر درو یم، ته ارام شه سمندره

په کندهار کې کې د ګلانو شوقیان ډیر شوي