ایا ګلاب مو د بویولو تر څنګ کله خوړلي هم دي؟

په کندهار کې کې د ګلانو شوقیان ډیر شوي