انګليسي له روهي سره زده کړئ -دويمه برخه

څنګه کولی شو انګلېسي ژبه زده کړو؟  

د سربلونو نا سمه کارونه