ايران کې څلور غميزې  

 موږ هم عجیب مخلوق یو

د افغانستان کړکېچ او د حل لارې چارې 

شرموونکي سياست او وژونکې وبا ته پروت ملت

د عمل میدان 

له کړکېچه د افغانستان د وتو حل ‎