پرښتې او شیطانان

ویاړ(لنډه کیسه)

درنې خوږې څپیړې        

شمعدان