نقش خانواده در جامعه امروزی

د کرونا نه وروسته نړۍ 

په خپله هم معيوب وو، خو ميرمنې يې په ډزو ووژله 

که هر پلار داسې وکړي

ښځه او خاوند؛ هېڅکله دا جملې مه وایئ

د ماشوم پر وړاندې د یو ښه پلار دنده!