بېړنی خبر: د محمد محقق زوی په خپل کور کې وژل شوی

غوښه - لنده کيسه

ګاونډي

پاک شهید (لنډه کیسه)

په کندهار کې کې د ګلانو شوقیان ډیر شوي