د شهنواز ټڼي او ډاکټر نجیب اختلاف

د شهيد سردار محمد داود خان ژوند ته  لنډه کتنه 

د ثور اومه او اتمه د ولسي قضاوت په محکمه کې