افغاني ټولنه کې ښځې ته د مال په سترګه کتل کیږي

نیمه پېړۍ وروسته