کابل کې ۱۵ تنه د جنايي جرمونو په تړاو ونیول شول

صالح: کابل ښار کې د مجرمينو عکسونه لګول کيږي