ولې زمري ته د ځنګل پاچا ویل کیږي؟

زرکه (لنډه کیسه)

د وحشي ژويو ارزښت، انقراض او مخنیوی یې