د فونیمکس او فونټیکس تر منځ توپیر

له تشریحي ژبپوهنې سره د ګړدود پوهنې اړیکې

د پښتو ژبې ځانګړنې

پر کلمو فشار - درېيمه برخه Word Stress- Part Third

انګلېسي کې د دغه پنځو کلمو سمه کارونه زده کړئ 

د دغه دوه کلمو (Knowledge او Education) ترمنځ توپير