لس ورځنۍ لنډې يا مخففې  انګلېسي کلمې (abbreviations)

څنګه کولی شو انګلېسي ژبه زده کړو؟  

هممانیز او څومانیز وییونه( کلمې) ‎

ژبزده کړه: د see, look او watch ترمنځ توپير