د پاڼې محتوا

ټګونه


د پاکستان له خوا د يورنډ کرښې د رسمي کېدو  غوښتنه؛ د ظاهر شاه، داود خان، تره کي، امين، کارمل، ډاکټر نجيب، مجاهدينو او طالبانو ځوابونه 

ډيورنډ کرښه په ۱۸۹۳ز کال کې د افغانستان د وخت امير، امير عبدالرحمن خان او د بريتانوي هند استازي مورتیمر دیورند ...