د شهنواز ټڼي او ډاکټر نجیب اختلاف

ډاکټر نجيب الله (احمدزی) وپېژنئ

د وژونکو نه، د ژغورونکو تلين لمانځم