غبرګې لوړې؛ د معاملو ژورې

د سیاسیونو لوبه او د افغانانو انديښنې

آيا عبدالله عبدالله د شاته تګ لار لري؟ 

جنرال دوستم د مارشالۍ رتبه غواړي