صديق صديقي: مبارک دې وي؛ جمهوريت وګټله 

سپينه کودتا

عبداالله د ننواتو په درشل کې

 لوبه بدلیږي