ځان پخپله قدرمن کړه!

ځان پخپله قدرمن کړه!

د نیکه ډالۍ 

تنو ته سوغات