نن سهار وختي کابل کې دوه چاودنې شوې 

کابل کې د نن سهار د دوه وروستيو چاودنو جزئيات