سخت نه، په ځیرک ډول کار وکړئ

کومې کړنې ښې پايلې لري؛ نمایشي که بنيادي!؟