ځوانان او د سیاسي ټېکدارانو ترې ناوړه ګټه!

د يوې مرغۍ (مرغابۍ) پر سر څلور کسان ووژل شول 

ځوانان، د هېواد راتلونکې نن رهبري کوي

جنسي شعور

نوی نسل او د ټکنالوژۍ اغېزې

ځوانان او مسئولیتونه

پر ځوانانو د ټولنیزو رسنیو اغېزې

د سیاسونو سیاسي بې ثباتي

د سولې په ټينګښت کې د ځوانانو رول

د ځوانانو په ژوند کي د تکنالوژۍ تاثیرات

له سولې وروسته ځوانانو لپاره هیلې شته؟