د نړیوال قانون تعریف او  پېژندنه 

ناکامی (معرفی کتاب)