د پکتيا له زندان اووه  بنديان بريالي تښتېدلي 

 ځنګلونه او د هغوی ارزښت

پکتيا کې د کرونا ويروس څلور نوې پېښې ثبت شوې 

په پکتیا کې پرمختیایي پروژو ته لنډه کتنه