سلیمان لایق تر ټولو ښه پرچمی 

"روغانی" د خپل ولس پر نبض پوه شاعر

عبدالله غمخور د فکرونو او رنګونو شاعر  

شعر د اخلاقو او شهوت پرستۍ پر پوله!