خدای پاماني

اب حیات چینه

پر پټې خزانې انتقادات او هغې ته ځوابونه