خدای پاماني

اب حیات چینه

پر پټې خزانې انتقادات او هغې ته ځوابونه

وختونه

که مو ادبي خيال پردازي خوشيږي نو ويې لولئ  

یار که اغیار؟

پسرلی

د شاعر او لېکوال حفیظ ملیار کاري او ادبي هڅې 

 غزل

د ښۀ لیک، لیکلو اصول

رنګینه دنیا

غزل

ژورنالېستان که خبریالان؟!

     له دوی مو زده کړل   (لنډه کیسه)