انګليسي له روهي سره زده کړئ -دويمه برخه

هممانیز او څومانیز وییونه( کلمې) ‎

مه ژاړه پښتو! 

ابهام

ستر رحمان بابا

د ستر لایق په اړه ویرنه