ثنا اعجاز: تروریزم د پښتنو خواړه خوري

منظور پشتین نن ورځ د بند څخه آزادېږي

خلجیان پښتانه وه

پښتانه او اسلام

وایي چې مړ هم زه او پړ هم زه!

سرور دانش: شهيد مزاري د ملي يووالي سمبول وو 

مه ژاړه پښتو! 

ازاد پښتونستان ، یو واقعیت

په افغانستان کې تعصب چا او له کومه وخته پیل کړ؟

د سرور دانش بې مسولیته څرګندونې