ثنا اعجاز: تروریزم د پښتنو خواړه خوري

منظور پشتین نن ورځ د بند څخه آزادېږي

خلجیان پښتانه وه