لنډه کېسه

د مونوګراف لیکنه او دفاعیه!

ولسمشر غني هم پوهنتون ته (دانشګاه) وايي