دا لس څښاک وڅښئ لس کاله نور هم ځوان پاتې شی

   د پوستکي د بخار یا سوخت لاملونه و پېژنئ 

که چېرته د انسان پوستکی  نه وای؟