طالبانو د پنجشير پر آبشار ولسوالۍ بريد کړی 

پنجشېر دې مهار شي

پنجشېر به د افغانستان د تجزيې سبب شي

د ملي مقاومت جبهه څومره پیاوړې ده؟