انساني جوهر 

که هر پلار داسې وکړي

که هر تره داسې وکړي 

اسلام کې د مور په اړه لس سپیڅلې خبرې

د  یو سل (۱۰۰ )  کلن سړي نصیحت خپل زوی ته!ر

د زوی د مرګ په لټه

د نارمل جنین نښې مور بطن کې

د ماشوم پر وړاندې د یو ښه پلار دنده!   

دیموکرات پلار