څه ډول پر ځان باور زيات کړو؟

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - لومړۍ برخه 

 وېره څنګه وژلى شو؟