كابل ته د باجوه سفر څه پیغام لري؟  

د افغانستان ضعف ټکې

د پاکستان ولسمشر: افغانستان راته ارزښت لري 

پاکستان افغانانو ته د ويزې ورکول اسانوي