د ۱۳۹۹ مالي کال ملي بودیجې طرحه تصویب شوه

ولسي جرګه تر يوې ناڅرګندې مودې رخصت شوه 

ولسي جرګه ۴۵ ورځې رخصت شوه